صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtQ0lWR0xSOHhaRE0lM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXVRVTJXJTJiSm1hZXMlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1XbjlrRGE2Szk3ZyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - تاريخچه موزه هاي صلح دنيا
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
فهرست موضوعي ايثار و شهادت
پربازديدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>ياران شاهد
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/05/27
بازديد: 10812

تاريخچه موزه هاي صلح دنيا

تاريخچه موزه هاي صلح دنيا

موضوع تاسيس موزه هاي صلح ايده نسبتا نويني در جهان به شمار مي آيند. در حالي كه در طول چند قرن اخير از طريق يادمان ها٬ ادبيات٬ هنر و موزه هاي جنگ به طرز باشكوهي به مقوله «جنگ» پرداخته شده است. در مقابل اين روايت هاي تقريبا يك طرفه٬ اين ايده مطرح شد كه جزئيات جنگ ، سبعيت٬ هزينه هاي انساني گزاف مربوط به جنگ و تماميت جنگ كه چيزي فراتر از شكوه و شجاعت است در فضاي سازمان يافته يك موزه به طور كامل ثبت شود. انگيزه چنين تلاشي اين اعتقاد است كه «آگاه كردن مردم از واقعيت جنگ مانند آموزش دادن صلح به آنهاست.»

شروع عصر جنگ هاي جديد در پايان قرن نوزدهم انگيزه اي به فعالان اجتماعي داد تا اولين موزه صلح عصر ما را بنا نهند. در سال 1902 ٬ موزه بين المللي جنگ وصلح در لوسرن سوئيس به روي عموم گشوده شد. دودهه بعد موزه صلح ديگري ريشه گرفت. به دنبال آثار ويران كننده جنگ جهاني اول بر جامعه اروپا بويژه جمهوري آلمان٬ ارنست فرد ريش اولين موزه بين اللملي ضد جنگ رادر سال 1925 تاسيس كرد كه بعد ها در سال1933 با متواري شدن فرد ريش٬ توسط رژيم نازي بسته شد. موج دوم موزه هاي صلح بعد از سال هاي ويرانگر جنگ جهاني دوم به پا خاست. بسياري از اين موزه ها در ژاپن بنا نهاده شد; جايي كه درك عميقي از عواقب مرگبار كاربرد جنگ افراز هاي هسته اي به وجود آمده بود. شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي پيشروان مبارزه سرسختانه به سلاح هاي هسته اي شدند و اين مبارزه در سراسر دنيا گسترش يافت. علاوه بر آن در آلمان بعد از جنگ نيز چندين موزه صلح بنا شد.

امروزه موزه هاي صلح در تمام قاره هاي زمين گسترده شده اند. گر چه در دنيا جنگ همچنان وجود دارد٬ با رشد موزه هاي صلح مي توان به پايان جنگ ها اميدوارشد. تلاش هايي كه براي پيشبرد صلح صورت مي گيرد در حال گسترش هستند. هر چه حضور موزه هاي صلح بيشتر مي شود٬ پيام صلح براي مردم قوي تر ميشود تا به آن روي بياورند٬تحسينش كنند و به عنوان بخشي از عقايد خود بپذيرند.

هر چند در برخي از كشورهاي داراي پيشينه تجاوز به ساير كشور ها و مبتلا به انديشه نظامي گري مفرط٬ موزه هاي صلح به عنوان مركزي براي مبارزه با اين انديشه شكل گرفته اند اما در ايران كه داراي فرهنگي مبتني بر صلح و دوستي است و نه تنها به كشور هاي همسايه گزندي نرسانده بلكه گاه و بيگاه از سوي آنان مورد تهاجم و تجاوز قرار گرفته ٬ موزه صلح معنايي دو چندان دارد و مكاني است براي يادآوري ارزهاي والايي همچون دوستي، همزيستي مسالمت آميز و احترام به خويشتن و ديگران.

در بسياري از موزه هاي صلح دنيا، فجايع سياهي كه در جنگها رخ داده بعنوان موضوع اصلي موزه مورد توجه قرار گرفت از جمله در موزه صلح هيروشيما كه فاجعه بمباران اتمي هيروشيما در آن روايت ميشود. در موزه صلح تهران نيز فاجعه كاربرد سلاحهاي شيميايي عليه ايران بعنوان محور اصلي روايت موزه و نشان دادن خشونت جنگ و اهميت صلح مورد توجه قرار گرفته .

 

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :