صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtdldsYlR3QnhOVTAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
كتب مرتبط http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
سايت ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
سازمان ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
مجلات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
وبلاگ ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
فيلم ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
گروه هاي تبليغي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
نرم افزارها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
رسانه ها و مطبوعات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
صفحه اصلي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtOTN0am80SmY3aHclM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLW04WnVJJTJmQkxzYlklM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi11OXNmQzVha3olMmY0JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - گفتم چرا
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
منوي بخش ها
پربازديدها
صفحه اصلي>راهيان نور>دلنوشته ها
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/11/06
بازديد: 6863
گفتم چرا؟

گفتم چرا؟


گفتم چرا؟


به او گفتم چرا از عشق مينويسي،گفت تاتوعاشقانه بخواني ،گفتم چراگلهادردل زمين مخفي شده اند،گفت براي اينكه يادزمين هميشه خوشبوبماند،گفتم مرحم زخمهايت چيست؟گفت درد وترجمه زخمهاصبوري است،گفتم درد دارم،گفت مي لبك حق تواست، گفتم از غم هجران چه كنم؟گفت بسوزا وچاره اش راكه خواستم گفت بساز ،گفتم كرخه را يادت هست؟گفت يادقبرهاي كنده در آن بخير،گفتم نخلهاي كارون رايادت هست چه زيبا بودند؟گفت عاشوراهايش زيباتر بودند،گفتم طلائيه يادت هست وگفت باشقايق هاي شن هايش آشنايم،گفتم سه راه شهادت؟ناله اي زد وگفت آنجاميعاد گاه هرعاشقي بودكه باخداي خودش وعده شهادت ميگذاشت آنجانقطه وصل آسمان به زمين بود درآنجابودكه ماهمت رابدرقه كرديم،گفتم دلم براي شلمچه تنگ است گفت يادستاره هاي آسمانش بخير يادشقايق هاي ميدان مين اش يادخرازي بخير يادكربلاي پنج بخير ويادنداي يازهرا(س)بخير،گفتم فكه.....گفت خوشاآنانكه رملهاي گرم سجاده عروجشان شد.گفت ميداني بسيجي سرجداست يعني چه؟ودر آن لحظه احساس كردم كه اي كاش به اندازه سنگريزهاي خاكريز معناي پيكربدون سر را ميفهميدم و درك ميكردم كه بسيجي هميشه سرجداست.گفت يادت نرود به هرشهيدي كه رسيدي يادي از عشق وايمان كن ويادت نرود كه حيثيت انقلاب از خون شهداست چفيه اش رابوييدوگفت بوي ياسهاي سفيد همه جاراپركرده است اواز لحظه سرخ پركشيدن يك گردان دروسط ميدان گفت ومن لحظه سبزعروج را به يادآوردم از دستهاي خونيني كه هنوزاز پيكرجدابودندومن به يادبالهاي پروازي افتادم كه تاقله عشق پرگشودند.او از سكوت شبهاي حمله گفت ومن يادآخرين فريادشهيدي افتادم كه ميگفت جانم فداي رهبر.برايم از مرام شقايقها گفت ازايثارگلهاي ياس .گفت ميداني چرابالاله ها بيعت ميكنيم؟براي اين است كه از آلاله ها حمايت كنيم اورفت ومن فرياد زدم گفتم:كجا؟گفتا بخون،گفتم كه كي؟گفتا كنون؛ گفتم چرا؟گفتا جنون،گفتم نرو خنديد و رفت خنديد و رفت ...
برچسب ها:
مطلب مرتبطی وجود ندارد.

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :