صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLUtORDlaJTJmTEhGcDQlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
كتب مرتبط http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
سايت ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
سازمان ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
مجلات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
وبلاگ ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
فيلم ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
گروه هاي تبليغي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
نرم افزارها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
رسانه ها و مطبوعات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
صفحه اصلي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - كاش بوي شهيد باشيم
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
منوي بخش ها
پربازديدها
صفحه اصلي>راهيان نور>دلنوشته ها
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/11/06
بازديد: 7321
كاش بوي شهيد باشيم

كاش بوي شهيد باشيم

كاش بوي شهيد باشيم


مي خواهم بنويسم كه درختها روزي پير مي شوند؛ از ريشه مي خشكند و تبرها تنه شان را خواهند بريد. ديوارها سرانجام فرو خواهند ريخت و از خاطره ها محو خواهند شد. جاده ها تكه تكه خواهند شد و جويها و رودها خواهند خشكيد.

مي خواهم بنويسم ابرها در آسمان، درگذرند. در بيابان، بادها در سفرند. باران كه مي آيد خيلي زود از نفس خواهد افتاد. برف كه مي بارد، به زودي آب مي شود. سرما چند ماهي كه مي گذرد پَر مي گيرد و تابستان، بالاخره تمام شدني است.

مي خواهم بنويسم من روزي فراموش مي شوم، تو روزي از ياد مي روي، و از ما سرانجام خاطره هاي حتي كوتاه، باقي نخواهد ماند. آدمها مي آيند و مي روند. قرنها به دنبال هم متولد مي شوند و مي ميرند. دهه ها و سالها، به چاهِ تاريخ مي افتند و ماهها و روزها به سرعت قطار، از جلو چشمهاي زندگي، با بار خالي يا پُر، دور خواهند شد.

مي خواهم بنويسم كه بياييد بنشينيم و بنويسيم كه از روز نخست تولد حضرت آدم (عليه السلام)، چه قدر انسان آمده اند و رفته اند. از انبوه مردها و زنهاي آمده و در گذشته، چند تا اسم باقي است. راستي چند خاطره از آنها مانده؟ اگر مانده، از چه كساني است؟

مي خواهم باز هم بنويسم و بعد نتيجه بگيرم كه: «او فراموش ناشدني است. اسم او ماندني و ماندگار است. او از ياد نمي رود، كه به ياد مي آيد و در ياد مي ماند.»

او چه كسي است؟

مي خواهم بنويسم او «شهيد» است. شهيد ستاره است كه تا آسمان هست، بدرخشد و به ما بنگرد. مي خواهم بنويسم «شهيد» هيچ وقت فراموش نمي شود، هيچ وقت از نام نمي افتد، و هيچ گاه از خاطره ها گم نمي شود.

شهيد پرواز است، پرنده نيست. پرنده از ياد مي رود؛ اما پرواز در ذهن مي ماند؛ پرواز در خاطره ها باقي است.

مي خواهم بنويسم جويبار روزي مي خشكد. چشمه روزي تمام مي شود. آبشار روزي به انتها مي رسد؛ اما شهيد مثل يك زمزمه است؛ زمزمه اي كه در قُل قُل چشمه است، در شرشر آبشار، و در جوشش جويبار. اين زمزمه، مثل خاطره اي است دل انگيز كه در دفتر دلِ هستي، ماندگار خواهد بود.

مي خواهم بنويسم تقويمها مي آيند و برگ برگ مي شوند و مي گذرند؛ اما اسمِ شهيد مثل روز جمعه، بر زبانها هر هفته در تكرار است. مثل روز عرفه، هر سال زنده مي ماند، و مثل روز عاشورا، هر بار بزرگ تر و پربارتر مي گردد. مثلِ نماز اول وقت، هر روز به ياد مي آيد و ما را به خدا پرواز مي دهد.

مي خواهم بنويسم كه شهيد ياد است، يادمان است. اسمِ شهيد را تنها بر ديوارها و تابلوهاي خيابانها و محله ها و كوچه ها يا در كتابها نمي نويسند. عكس شهيد تنها زينت قابها نيست. اسم شهيد در آسمان نوشته شده، عكس شهيد در چشم درياهاست، و در نگاه محرم پرنده ها و پروانه ها.

شهيدان، پيامبرانند، شهيدان امامانند. شهيدان عالمانند و عاشقان و بيدلان. من و تو كاش مثل شهيد، تمام نشويم؛ كاش اگر شهيد نيستيم، راهِ شهيد باشيم! بوي شهيد باشيم و خاطره و خويِ شهيد.
برچسب ها:
Load ListContent Error

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :